comisionar vamal, tranzit comunitar, depozitare marfuri, livrari/ridicari de marfa, curierat door to door, servicii de intocmire si procesare a declaratiilor vamale de import si export
 
www.comisionarvamal.ro   
   

tipareste pagina
 
 
       
 

Pãrtile la prezentul acord,
recunoscând cã raporturile lor în domeniul comercial si economic trebuie sã fie orientate spre ridicarea nivelului de trai, realizarea folosirii integrale a fortei de muncã si a unui nivel ridicat si în continuã crestere a venitului real si al cererii efective si spre cresterea productiei si a comertului cu bunuri si servicii, permitând în acelasi timp utilizarea optimã a resurselor mondiale în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilã, în vederea protejãrii si prezervãrii mediului înconjurãtor si, totodatã, a întãririi mijloacelor de realizare a acesteia într-o manierã care sã fie compatibilã cu necesitãtile si preocupãrile respective la diferite niveluri de dezvoltare economicã,
recunoscând, pe de altã parte, cã este necesar sã se depunã eforturi pozitive ca tãrile în curs de dezvoltare si, în special, cele mai putin dezvoltate dintre acestea, sã îsi asigure o parte din cresterea comertului international care sã corespundã necesitãtilor dezvoltãrii lor economice,
dornice sã contribuie la realizarea acestor obiective prin încheierea de acorduri vizând, pe bazã de reciprocitate si avantaje reciproce, reducerea substantialã a taxelor vamale si a altor obstacole în calea schimburilor comerciale, precum si eliminarea discriminãrilor în relatiile comerciale internationale,
hotãrâte, în consecintã, sã punã în aplicare un sistem comercial multilateral integrat, mai viabil si mai durabil, care sã înglobeze Acordul General pentru Tarife Vamale si Comert, rezultatele eforturilor de liberalizare a comertului întreprinse în trecut, precum si toate rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay,
determinate sã prezerve principiile fundamentale si sã favorizeze realizarea obiectivelor care sustin acest sistem comercial multilateral,
convin dupã cum urmeazã:

ARTICOLUL I
Instituirea organizatiei
Organizatia Mondialã de Comert (denumitã în continuare O.M.C.) este constituitã în baza prezentului acord.

ARTICOLUL II
Aria de actiune a O.M.C.
1. O.M.C. va servi drept cadru institutional comun pentru desfãsurarea relatiilor comerciale dintre membrii sãi în ceea ce priveste aspectele legate de acordurile si instrumentele juridice conexe înscrise în anexele *) la prezentul acord.
2. Acordurile si instrumentele juridice conexe cuprinse în anexele nr. 1, 2 si 3 (denumite în continuare acorduri comerciale multilaterale) fac parte integrantã din prezentul acord si sunt obligatorii pentru toti membrii.
3. Acordurile si instrumentele juridice conexe cuprinse în anexa nr. 4 (denumite în continuare acorduri comerciale plurilaterale) fac parte, de asemenea, din prezentul acord pentru membrii care le-au acceptat si sunt obligatorii pentru acesti membri. Acordurile comerciale plurilaterale nu creeazã nici obligatii si nici drepturi pentru membrii care nu le-au acceptat.
4. Acordul General pentru Tarife Vamale si Comert 1994, astfel cum este cuprins în anexa nr. 1A (în continuare denumit G.A.T.T. 1994) este distinct din punct de vedere juridic de Acordul General pentru Tarife Vamale si Comert datat 30 octombrie 1947, anexat la Actul final adoptat la încheierea celei de-a doua sesiuni a Comisiei Pregãtitoare a Conferintei Natiunilor Unite pentru Comert si Utilizarea Fortei de Muncã, astfel cum acesta a fost rectificat, amendat sau modificat ulterior (denumit în continuare G.A.T.T. 1947).

ARTICOLUL III
Functiile O.M.C.
1. O.M.C. va facilita punerea în aplicare, administrarea si functionarea prezentului acord si a acordurilor comerciale multilaterale, va favoriza realizarea obiectivelor acestora si va servi, de asemenea, drept cadru pentru administrarea si functionarea acordurilor comerciale plurilaterale.
2. O.M.C. va fi forumul pentru negocieri între membrii sãi cu privire la relatiile lor comerciale multilaterale referitoare la probleme vizate în acordurile cuprinse în anexele la prezentul acord. O.M.C. va putea, de asemenea, sã serveascã drept forum alte negocieri între membrii sãi cu privire la relatiile lor comerciale multilaterale, precum si drept cadru pentru punerea în aplicare a rezultatelor acestor negocieri, conform celor ce vor putea fi decise de cãtre Conferinta ministerialã.
3. O.M.C. va administra Memorandumul de acord privind regulile si procedurile de reglementare a diferendelor (denumit în continuare Memorandum de acord privind reglementarea diferendelor), cuprins în anexa nr. 2 la prezentul acord.
4. O.M.C. va administra Mecanismul de examinare a politicilor comerciale (denumit în continuare TPRM), prevãzut în anexa nr. 3 la prezentul acord.
5. În scopul asigurãrii unei mai mari coerente în elaborarea politicilor economice la nivel mondial, O.M.C. va coopera, dupã cum va fi adecvat, cu Fondul Monetar International si cu Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare si cu institutiile sale afiliate.

ARTICOLUL IV
Structura O.M.C.
1. Va fi constituitã o conferintã ministerialã compusã din reprezentantii tuturor membrilor, care se va reuni cel putin o datã la 2 ani. Conferinta ministerialã va exercita functiile O.M.C. si va lua mãsurile necesare în acest scop. Conferinta ministerialã va fi abilitatã sã ia decizii cu privire la toate aspectele tinând de orice acord comercial multilateral, dacã un membru solicitã aceasta, conform prevederilor specifice referitoare la luarea deciziilor, care sunt enuntate în prezentul acord si în acordul comercial multilateral respectiv.
2. Va fi constituit un consiliu general compus din reprezentantii tuturor membrilor, care se va reuni dupã cum va fi adecvat. În intervalul dintre reuniunile Conferintei ministeriale, functiile acesteia vor fi exercitate de cãtre Consiliul general. Consiliul general va exercita si functiile care îi sunt conferite prin prezentul acord. El îsi va stabili propriile reguli de procedurã si va aproba regulile de procedurã ale comitetelor prevãzute la paragraful 7.
3. Consiliul general se va reuni, dupã cum va fi adecvat, pentru a se achita de functiile Organului de reglementare a diferendelor prevãzut în Memorandumul de acord privind reglementarea diferendelor. Organul de reglementare a diferendelor va putea avea propriul sãu presedinte si îsi va stabili regulile de procedurã pe care le va aprecia necesare pentru a se achita de aceste functii.
4. Consiliul general se va reuni, dupã cum va fi adecvat, pentru a se achita de functiile Organului de examinare a politicilor comerciale prevãzut în TPRM. Organul de examinare a politicilor comerciale va putea avea propriul sãu presedinte si îsi va stabili propriile reguli de procedurã pe care le va considera necesare pentru a se achita de aceste functii.
5. Va fi constituit un consiliu pentru comertul cu bunuri, un consiliu pentru comertul de servicii si un consiliu pentru aspectele comerciale legate de drepturile de proprietate intelectualã (în continuare denumit Consiliul pentru TRIPS), care vor actiona sub îndrumarea generalã a Consiliului general. Consiliul pentru comertul cu bunuri va superviza functionarea acordurilor comerciale multilaterale cuprinse în anexa nr. 1 A. Consiliul pentru comertul cu servicii va superviza functionarea Acordului General pentru Comertul de Servicii (în continuare denumit G.A.T.S.). Consiliul pentru TRIPS va superviza functionarea Acordului privind aspectele comerciale legate de drepturile de proprietate intelectualã (în continuare denumit Acordul privind TRIPS). Aceste consilii vor exercita functiile care le sunt atribuite prin acordurile respective, precum si de cãtre Consiliul general. Ele îsi vor stabili reguli proprii de procedurã, sub rezerva aprobãrilor de cãtre Consiliul general. Reprezentantii tuturor membrilor vor putea participa la aceste consilii. Aceste consilii se vor reuni dupã cum va fi necesar pentru a se achita de functiile lor.
6. Consiliul pentru comertul cu bunuri, Consiliul pentru comertul cu servicii si Consiliul pentru TRIPS vor constitui propriile lor organe subsidiare, dupã necesitãti. Aceste organe subsidiare îsi vor stabili reguli proprii de procedurã sub rezerva aprobãrii lor de cãtre consiliul respectiv.
7. Conferinta ministerialã va constitui un comitet pentru comert si dezvoltare, un comitet pentru restrictii aplicate pentru motive de balantã de plãti si un comitet pentru buget, finante si administratie, care vor exercita functiile care le sunt atribuite prin prezentul acord, precum si prin acordurile comerciale multilaterale, ca si orice alte functii suplimentare care le vor fi atribuite de cãtre Consiliul general, si va putea constitui comitete suplimentare cãrora le va conferi functiile pe care le va considera adecvate. În cadrul functiilor sale, Comitetul pentru comert si dezvoltare va examina periodic dispozitiile speciale ale acordurilor comerciale multilaterale în favoarea tãrilor cel mai putin dezvoltate membre si va raporta Consiliului general pentru ca acesta sã ia mãsurile adecvate. Reprezentantii tuturor membrilor vor putea participa la aceste comitete.
8. Organele prevãzute în acordurile comerciale plurilaterale vor exercita functiile care le sunt atribuite în virtutea acestor acorduri si vor actiona în cadrul institutional al O.M.C. Ele vor informa regulat Consiliul general asupra activitãtii lor.

ARTICOLUL V
Relatii cu alte organizatii
1. Consiliul general va încheia aranjamente adecvate pentru a asigura o cooperare eficientã cu celelalte organizatii interguvernamentale care au functii conexe cu cele ale O.M.C.
2. Consiliul general va putea încheia aranjamente corespunzãtoare pentru consultare si cooperare cu organizatiile neguvernamentale care se ocupã de aspecte conexe celor pe care le gestioneazã O.M.C.

ARTICOLUL VI
Secretariat
1. Se va constitui un secretariat al O.M.C. (în continuare denumit Secretariatul) condus de un director general.
2. Conferinta ministerialã va numi directorul general si va adopta reguli referitoare la puterile, atributiile, conditiile de lucru si durata mandatului directorului general.
3. Directorul general va numi membrii personalului Secretariatului si va stabili atributiile si conditiile de angajare a lor, conform regulilor adoptate de cãtre Conferinta ministerialã.
4. Functiile directorului general si ale personalului Secretariatului vor avea un caracter exclusiv international. În îndeplinirea sarcinilor lor, directorul general si personalul Secretariatului nici nu vor solicita si nici nu vor accepta instructiuni din partea nici unui guvern sau autoritãti exterioare O.M.C. Ei se vor abtine de la orice act incompatibil cu situatia lor de functionari internationali. Membrii O.M.C. vor respecta caracterul international al functiilor directorului general si ale personalului Secretariatului si nu vor încerca sã-i influenteze pe acestia în îndeplinirea sarcinilor lor.

ARTICOLUL VII
Buget si contributii
1. Directorul general va prezenta Comitetului pentru buget, finante si administratie proiectul de buget si raportul financiar anual al O.M.C. Comitetul pentru buget, finante si administratie va examina proiectul de buget si raportul financiar anual prezentat de cãtre directorul general si va face recomandãri cu privire la acestea Consiliului general. Proiectul de buget anual va fi supus aprobãrii Consiliului general.
2. Comitetul pentru buget, finante si administratie va propune Consiliului general un regulament financiar care va include dispozitii referitoare la:
a) baremul contributiilor prin care se repartizeazã cheltuielile O.M.C., între membrii sãi; si
b) mãsurile ce trebuie luate în ceea ce priveste membrii care au arierate cu privire la contributiile lor.
Regulamentul financiar va fi bazat, în mãsura în care va fi realizabil, pe regulile si practicile G.A.T.T. 1947.
3. Consiliul general va adopta regulamentul financiar si proiectul de buget anual cu o majoritate de douã treimi, cuprinzând mai mult de jumãtatea membrilor O.M.C.
4. Fiecare membru va vãrsa la O.M.C., în cel mai scurt timp, contributia corespunzãtoare pãrtii sale din cheltuielile O.M.C., conform regulamentului financiar adoptat de cãtre Consiliul general.

ARTICOLUL VIII
Statutul O.M.C.
1. O.M.C. va avea personalitate juridicã si fiecare dintre membrii sãi îi va conferi capacitatea juridicã necesarã pentru exercitarea functiilor sale.
2. Fiecare membru va conferi O.M.C. privilegiile si imunitãtile necesare pentru exercitarea functiilor sale.
3. Functionarilor O.M.C. si reprezentantilor membrilor li se vor acorda, de cãtre fiecare dintre membri, privilegiile si imunitãtile care le vor fi necesare pentru exercitarea total independentã a functiilor lor în raport cu O.M.C.
4. Privilegiile si imunitãtile care vor fi acordate, de cãtre un membru O.M.C., functionarilor sãi si reprezentantilor membrilor sãi, vor fi analoage privilegiilor si imunitãtilor înscrise în Conventia privind privilegiile si imunitãtile institutiilor specializate, aprobatã de Adunarea generalã a Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947.
5. O.M.C. va putea încheia un acord de sediu.

ARTICOLUL IX
Luarea deciziilor
1. O.M.C. va pãstra practica de luare a deciziilor prin consens urmatã în virtutea G.A.T.T. 1947 1). Cu exceptia unor dispozitii contrare, în cazul în care nu va fi posibil sã se ajungã la o decizie prin consens, decizia cu privire la problema examinatã va fi luatã prin vot. La reuniunile Conferintei ministeriale si ale Consiliului general, fiecare membru O.M.C. va dispune de un vot. În cazurile în care Comunitãtile Europene vor exercita dreptul lor de vot, ele vor dispune de un numãr de voturi egal cu cel al numãrului statelor lor membre 2) care sunt membri O.M.C. Deciziile Conferintei ministeriale si ale Consiliului general vor fi luate prin majoritatea voturilor exprimate, cu conditia ca prezentul acord sau acordul comercial multilateral respectiv sã nu dispunã în alt mod 3)
2. Conferinta ministerialã si Consiliul general vor avea puterea exclusivã de a adopta interpretãri ale prezentului acord si ale acordurilor comerciale multilaterale. În cazul interpretãrii unui acord comercial multilateral cuprins în anexa nr. 1, ele îsi vor exercita autoritatea pe baza unei recomandãri a consiliului care supervizeazã functionarea acordului respectiv. Decizia de adoptare a unei interpretãri va fi luatã cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul membrilor. Prezentul paragraf nu va fi utilizat într-o manierã care sã fie susceptibilã sã erodeze dispozitiile art. X referitor la amendamente.
3. În circumstante exceptionale, Conferinta ministerialã va putea decide sã acorde unui membru o derogare de la una dintre obligatiile care îi sunt impuse prin prezentul acord sau prin unul dintre acordurile comerciale multilaterale, cu conditia ca o astfel de decizie sã fie luatã de cãtre trei pãtrimi 4) din numãrul membrilor, dacã nu se prevede altfel în acest paragraf.
a) O cerere de derogare referitoare la prezentul acord va fi prezentatã Conferintei ministeriale pentru examinare conform practicii de luare a deciziilor prin consens. Conferinta ministerialã va stabili un termen pentru examinarea cererii care nu va depãsi 90 de zile. Dacã nu se întruneste consensul în cadrul acestui termen, orice decizie de acordare a unei derogãri va fi luatã de cãtre trei pãtrimi 4) din numãrul membrilor.
b) O cerere de derogare referitoare la acordurile comerciale multilaterale cuprinse în anexele nr. 1 A, 1 B sau 1 C si în anexele acestora va fi prezentatã mai întâi Consiliului pentru comertul cu bunuri, Consiliului pentru comertul cu servicii sau Consiliului TRIPS, dupã caz, pentru examinare, într-un termen care nu va depãsi 90 de zile. La sfârsitul acestui termen, consiliul sesizat va prezenta un raport Conferintei ministeriale.
4. O decizie luatã de cãtre Conferinta ministerialã în vederea acordãrii unei derogãri va indica circumstantele exceptionale care justificã decizia, modalitãtile si conditiile care reglementeazã aplicarea derogãrii si data la care aceasta expirã. Orice derogare acordatã pentru o perioadã mai mare de un an va fi reexaminatã de cãtre Conferinta ministerialã cel mai târziu la un an dupã ce ea a fost acordatã si, în continuare, în fiecare an pânã când aceasta înceteazã. La fiecare examinare, Conferinta ministerialã va determina dacã circumstantele exceptionale care au justificat derogarea se mentin si dacã modalitãtile si conditiile care însotesc derogarea au fost respectate. Pe baza examinãrii anuale, Conferinta ministerialã va putea prelungi, modifica sau abroga derogarea.
5. Deciziile în baza unui acord comercial plurilateral, inclusiv orice decizii referitoare la interpretãri si derogãri, vor fi guvernate prin dispozitiile acordului respectiv.
1) Organul respectiv va fi considerat a fi luat o decizie prin consens asupra unei probleme cu care a fost sesizat, dacã nici un membru prezent la reuniunea în cursul cãreia decizia este luatã nu se opune oficial la decizia propusã.
2) Numãrul voturilor Comunitãtilor Europene si al statelor lor membre nu va depãsi în nici un caz numãrul statelor membre ale Comunitãtilor Europene.
3) Deciziile Consiliului general, atunci când acesta se reuneste ca organ de reglementare a diferendelor, nu vor fi luate decât conform dispozitiilor paragrafului 4 al art. 2 din Memorandumul de acord privind reglementarea diferendelor.
4) O decizie de acordare a unei derogãri referitoare la orice obligatie supusã unei perioade de tranzitie sau unei perioade de punere treptatã în aplicare pe care membrul solicitant nu a pus-o în practicã pânã la sfârsitul perioadei respective este luatã numai prin consens.

ARTICOLUL X
Amendamente
1. Orice membru al O.M.C. va putea lua initiativa unei propuneri de amendamente la dispozitiile prezentului acord sau ale acordurilor comerciale multilaterale cuprinse în anexa nr. 1, prezentând respectiva propunere Conferintei ministeriale. Consiliile enumerate în paragraful 5 al art. IV vor putea, de asemenea, sã prezinte Conferintei ministeriale propuneri de amendamente la dispozitiile acordurilor comerciale multilaterale respective cuprinse în anexa nr. 1, cãrora ele le supervizeazã functionarea. Cu exceptia cazului în care Conferinta ministerialã decide asupra unei perioade mai lungi, într-o perioadã de 90 de zile dupã ce propunerea a fost prezentatã oficial Conferintei ministeriale, orice decizie a Conferintei ministeriale de a prezenta membrilor, spre acceptare, amendamentul propus va fi luatã prin consens. Cu conditia ca dispozitiile paragrafelor 2, 5 sau 6 sã nu fie aplicabile, aceastã decizie va preciza dacã dispozitiile paragrafelor 3 sau 4 se vor aplica. Dacã existã consens, Conferinta ministerialã va prezenta imediat membrilor, spre acceptare, amendamentul propus. Dacã nu existã consens la o reuniune a Conferintei ministeriale înãuntrul perioadei stabilite, Conferinta ministerialã va decide, cu o majoritate de douã treimi din numãrul membrilor, sã prezinte sau sã nu prezinte acestora, spre acceptare, amendamentul propus. Sub rezerva dispozitiilor paragrafelor 2, 5 si 6, dispozitiile paragrafului 3 vor fi aplicabile amendamentului propus, cu exceptia cazului în care Conferinta ministerialã decide, cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul membrilor, ca dispozitiile paragrafului 4 sã fie aplicate.
2. Amendamentele la dispozitiile prezentului articol si la dispozitiile articolelor enumerate mai jos nu vor intra în vigoare decât dacã ele vor fi fost acceptate de cãtre toti membrii:
_ art. IX al prezentului acord;
_ art. I si II ale G.A.T.T. 1994;
_ art. II: 1 al G.A.T.S;
_ art. 4 al Acordului privind TRIPS.
3. Amendamentele la dispozitiile prezentului acord sau la acordurile comerciale multilaterale cuprinse în anexele 1 A si 1 C, altele decât cele care sunt enumerate la paragrafele 2 si 6, de naturã sã modifice drepturile si obligatiile membrilor, vor intra în vigoare cu privire la membrii care le vor fi acceptat, imediat ce ele vor fi fost acceptate de cãtre douã treimi din numãrul membrilor si, ulterior, fatã de orice alt membru, imediat ce acesta le va fi acceptat. Conferinta ministerialã va putea decide, cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul membrilor, cã un amendament care a devenit efectiv în virtutea prezentului paragraf este de o asemenea naturã încât toti membrii care nu-l acceptã într-un termen fixat de cãtre Conferinta ministerialã în fiecare caz în parte vor putea sã se retragã din O.M.C. sau sã continue sã fie membri ai acesteia cu consimtãmântul Conferintei ministeriale.
4. Amendamentele la dispozitiile prezentului acord sau la acordurile comerciale multilaterale cuprinse în anexele nr. 1 A si 1 C, altele decât cele care sunt enumerate la paragrafele 2 si 6, de o naturã care nu modificã drepturile si obligatiile membrilor, vor avea efect fatã de toti membrii imediat ce acestea vor fi fost acceptate de cãtre douã treimi din numãrul membrilor.
5. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 2 de mai sus, amendamentele la pãrtile I, a II-a si a III-a ale G.A.T.S. si la anexele respective vor intra în vigoare, cu privire la membrii care le vor fi acceptat, imediat ce acestea vor fi fost acceptate de cãtre douã treimi din numãrul membrilor si, ulterior, cu privire la fiecare membru, imediat ce acesta le va fi acceptat. Conferinta ministerialã va putea decide, cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul membrilor, cã un amendament care va fi intrat în vigoare în virtutea dispozitiei precedente este de o asemenea naturã încât orice membru care nu-l va fi acceptat Într-un termen fixat de Conferinta ministerialã în fiecare caz în parte poate sã se retragã din O.M.C sau sã continue sã fie membru al acesteia cu consimtãmântul Conferintei ministeriale. Amendamentele la pãrtile a IV-a, a V-a si a VI-a ale G.A.T.S. si la anexele respective vor intra în vigoare, fatã de toti membrii, imediat ce acestea vor fi fost acceptate de cãtre douã treimi din numãrul membrilor.
6. Indiferent de celelalte dispozitii ale prezentului articol, amendamentele la Acordul privind TRIPS, care rãspund cerintelor paragrafului 2 al art. 71 din acordul respectiv, vor putea fi adoptate de Conferinta ministerialã fãrã altã procedurã de acceptare formalã.
7. Orice membru care va accepta un amendament la prezentul acord sau la un acord comercial multilateral cuprins în anexa nr. 1 va depune un instrument de acceptare la directorul general al O.M.C. în termenul fixat de Conferinta ministerialã pentru acceptare.
8. Orice membru al O.M.C. va putea initia o propunere de amendament la dispozitiile acordurilor comerciale multilaterale cuprinse în anexele nr. 2 si 3, prezentând respectiva propunere Conferintei ministeriale. Decizia de aprobare a amendamentelor la acordul comercial multilateral cuprins în anexa nr. 2 va fi luatã numai prin consens, iar amendamentele respective vor intra în vigoare cu privire la toti membrii imediat ce vor fi fost aprobate de cãtre Conferinta ministerialã. Deciziile de aprobare a amendamentelor la acordul comercial multilateral cuprins în anexa nr. 3 vor intra în vigoare, cu privire la toti membrii, imediat ce Conferinta ministerialã le va fi aprobat.
9. Conferinta ministerialã, la cererea membrilor pãrti la un acord comercial, va putea decide exclusiv prin consens sã adauge acest acord în anexa nr. 4. Conferinta ministerialã, la cererea membrilor pãrti la un acord comercial plurilateral, va putea decide sã excludã acordul respectiv din anexa nr. 4.
10. Amendamentele la un acord comercial plurilateral vor fi guvernate de dispozitiile respectivului acord.
ARTICOLUL XI
Membri originari
1. Pãrtile contractante la G.A.T.T. 1947 la data intrãrii în vigoare a prezentului acord si Comunitãtile Europene, care acceptã prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale si pentru care listele de concesii si angajamentele sunt anexate la G.A.T.T. 1994, precum si pentru care listele de angajamente specifice sunt anexate la G.A.T.S., vor deveni membri originari ai O.M.C.
2. Tãrile cel mai putin dezvoltate recunoscute ca atare de cãtre Natiunile Unite nu vor fi tinute sã-si asume angajamente si sã facã concesii decât într-o mãsurã compatibilã cu necesitãtile de dezvoltare, financiare si comerciale ale fiecãreia dintre ele sau cu capacitãtile lor administrative si institutionale.
ARTICOLUL XII
Aderare
1. Orice stat sau teritoriu vamal distinct având deplinã autonomie în desfãsurarea relatiilor sale comerciale externe si pentru alte aspecte cuprinse în prezentul acord si în acordurile comerciale multilaterale va putea adera la prezentul acord în conditii ce se vor conveni între acesta si O.M.C. Aceastã aderare va fi valabilã pentru prezentul acord si pentru acordurile comerciale multilaterale care-i sunt anexate.
2. Deciziile referitoare la aderare vor fi luate de Conferinta ministerialã. Conferinta ministerialã va aproba acordul privind modalitãtile de aderare cu o majoritate de douã treimi din numãrul membrilor O.M.C.
3. Aderarea la un acord comercial plurilateral va fi reglementatã de cãtre dispozitiile acelui acord.
ARTICOLUL XIII
Neaplicarea acordurilor comerciale multilaterale între membri
1. Prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale cuprinse în anexele nr. 1 si 2 nu se vor aplica între un membru si oricare alt membru, dacã unul dintre cei doi, la momentul la care devine membru, nu consimte la aceastã aplicare.
2. Paragraful 1 nu va putea fi invocat între membrii originari ai O.M.C. care erau pãrti contractante la G.A.T.T. 1947 decât în cazul în care art. XXXV al acordului respectiv fusese invocat anterior si era în vigoare între aceste pãrti contractante la momentul intrãrii în vigoare, pentru ele, a prezentului acord.
3. Paragraful 1 nu se va aplica între un membru si un alt membru care a aderat în baza art. XII decât dacã membrul care nu consimte la aplicare a notificat aceasta Conferintei ministeriale înainte ca aceasta sã fi aprobat acordul privind modalitãtile de aderare.
4. La cererea unui membru, Conferinta ministerialã va putea examina functionarea prezentului articol în cazuri particulare si face recomandãrile necesare.
5. Neaplicarea unui acord comercial plurilateral între pãrti la acordul respectiv va fi guvernatã de dispozitiile acelui acord.
ARTICOLUL XIV
Acceptare, intrare în vigoare si depozitare
1. Prezentul acord va fi deschis spre acceptare, prin semnãturã sau în alt mod, de cãtre pãrtile contractante la G.A.T.T. 1947 si Comunitãtile Europene, care sunt admise sã devinã membre originare ale O.M.C. conform art. XI al prezentului acord. Aceastã acceptare va fi valabilã pentru prezentul acord si pentru acordurile comerciale multilaterale care-i sunt anexate acestuia. Prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale care-i sunt anexate acestuia vor intra în vigoare la data fixatã de ministri conform paragrafului 3 al Actului final, cuprinzând rezultatele negocierilor comerciale multilaterale ale Rundei Uruguay, si vor rãmâne deschise spre acceptare pentru o perioadã de 2 ani de la aceastã datã, dacã ministrii nu decid altfel. O acceptare care are loc dupã intrarea în vigoare a prezentului acord va intra în vigoare în a 30-a zi care urmeazã datei acestei acceptãri.
2. Un membru care va accepta prezentul acord dupã intrarea sa în vigoare va pune în aplicare concesiile si obligatiile prevãzute în acordurile comerciale multilaterale, care trebuie puse în aplicare într-o perioadã începând cu intrarea în vigoare a prezentului acord, ca si cum el ar fi acceptat prezentul acord la data intrãrii sale în vigoare.
3. Pânã la intrarea în vigoare a prezentului acord, textul prezentului acord si al acordurilor comerciale multilaterale va fi depozitat la directorul general al pãrtilor contractante la G.A.T.T. 1947. Directorul general va remite în cel mai scurt timp fiecãrui guvern si Comunitãtilor Europene care au acceptat prezentul acord câte o copie certificatã conformã a prezentului acord si a acordurilor comerciale multilaterale, precum si câte o notificare a fiecãrei acceptãri. Prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale, precum si orice amendamente care le vor fi fost aduse vor fi depozitate, la intrarea în vigoare a prezentului acord, la directorul general al O.M.C.
4. Acceptarea si intrarea în vigoare a unui acord comercial plurilateral vor fi guvernate de cãtre dispozitiile acelui acord. Acordurile de acest tip vor fi depozitate la directorul general al pãrtilor contractante la G.A.T.T. 1947. La intrarea în vigoare a prezentului acord, aceste acorduri vor fi depozitate la directorul general al O.M.C.

ARTICOLUL XV
Retragere
1. Orice membru se poate retrage din prezentul acord. Aceastã retragere se va aplica atât cu privire la prezentul acord, cât si la acordurile comerciale multilaterale, si va intra în vigoare la expirarea unui termen de 6 luni calculat de la data la care directorul general al O.M.C. va fi primit notificare scrisã despre aceasta.
2. Retragerea dintr-un acord comercial plurilateral va fi guvernatã de dispozitiile acelui acord.

ARTICOLUL XVI
Dispozitii diverse
1. Cu exceptia dispozitiilor contrare din prezentul acord sau din acordurile comerciale multilaterale, O.M.C. se va ghida dupã deciziile, procedurile si practicile obisnuite ale pãrtilor contractante la G.A.T.T. 1947 si organelor constituite în cadrul G.A.T.T. 1947.
2. În mãsura în care va fi realizabil, Secretariatul G.A.T.T. 1947 va deveni Secretariatul O.M.C. si, pânã când Conferinta ministerialã va numi directorul general conform paragrafului 2 al art. VI din prezentul acord, directorul general al pãrtilor contractante la G.A.T.T. 1947 va exercita functiile directorului general al O.M.C.
3. În caz de conflict între o dispozitie a prezentului acord si dispozitiile a unuia dintre acordurile comerciale multilaterale, dispozitia prezentului acord va prevala în mãsura conflictului.
4. Fiecare membru va asigura conformitatea legilor, reglementãrilor si procedurilor administrative cu obligatiile sale, astfel cum acestea sunt enuntate în acordurile cuprinse în anexe.
5. Nu vor putea fi formulate rezerve în ceea ce priveste o dispozitie a prezentului acord. Nu vor putea fi formulate rezerve în ceea ce priveste dispozitiile acordurilor comerciale multilaterale decât în mãsura prevãzutã în respectivele acorduri. Rezervele referitoare la o dispozitie a unui acord comercial plurilateral vor fi guvernate de dispozitiile acelui acord.
6. Prezentul acord va fi înregistrat conform dispozitiilor art. 102 din Carta Natiunilor Unite.
Încheiat la Marrakech, la cincisprezece aprilie una mie nouã sute nouãzeci si patru, într-un singur exemplar, în limbile englezã, francezã si spaniolã, cele trei texte fiind egal autentice.

N O T E   E X P L I C A T I V E: Termenul tarã, astfel cum este utilizat în prezentul acord si în acordurile comerciale multilaterale, trebuie interpretat ca incluzând orice teritoriu vamal distinct membru al O.M.C.
Cu privire la teritoriul vamal distinct membru al O.M.C., în cazurile în care calificativul national va însoti o expresie utilizatã în prezentul acord si în acordurile comerciale multilaterale, aceastã expresie se va interpreta, în lipsa unei dispozitii contrare, ca raportându-se la teritoriul vamal respectiv.

<<Inapoirent a car bucuresti,inchirieri masini eurolines
BUCURESTI:
adresa:
Sos. Horia, Closca si Crisan 61-63 Otopeni
tel:
0723.15.52.52  - Bogdan
- MARIAN
- BOGDAN
- LIVIA
tel fix:
021.20.30.412
fax:
021.201.46.61
email:
office@comisionarvamal.com.ro
Revizie Opel | Piese Opel | Placute frana Opel | Display iPhone | Piese iPhone | Accesorii iPhone | Produse teleshopping | Tigara electrica | Tigara electronica | Produse teleshopping | Tigara electronica | Tigare electronica | Tigari electronice | Teleshoping | Teleshopping | Tele shop | Produse teleshopping | Dry cooker | Relax and tone | Tigara electronica | Tigari electronice | Tigare electronica | Dry cooker | Produse teleshoping | Teleshopping | Teleshoping | Produse teleshopping | Design interior | Boxe Magnat | Tigara electrica | Ochelari de soare | Ochelari Ray Ban | Ray ban | Ochelari de soare Ray Ban | Lenjerii de pat | Lenjerie de pat | Pilote