comisionar vamal, tranzit comunitar, depozitare marfuri, livrari/ridicari de marfa, curierat door to door, servicii de intocmire si procesare a declaratiilor vamale de import si export
 
www.comisionarvamal.ro   
   

tipareste pagina
 
 
       
 

Hotararea de Guvern nr 287 07042005 privind procedura aplicabila in cazurile in care este                           necesara o amanare a determinarii definitive a valorii in vama

<<Inapoi

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 77 alin. (1) din Legea
nr. 141/1997 privind Codul vamall al României cu modificările şi completările ulterioare, şi
art. al 13 şi 17 din Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife
vamale şi comerţ 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Determinarea definitivă a valorii în vamă se amână potrivit prevederilor
art. 77 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României cu
modificările şi completările ulterioare în următoarele cazuri:
a) când este necesară ajustarea preţului efectiv plătit sau de plătit conform art. 8 din
Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ
1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, denumit în continuare acord, iar la momentul
importului nu pot fi prezentate documente concludente care să permită determinarea cu
exactitate a sumei de ajustat;
b) când preţul plătit sau de plătit nu include ori este susceptibil a nu include toate
plăţile efectuate sau de efectuat ca o condiţie a vânzării mărfurilor importate de către
cumpărător vânzătorului ori de către cumpărător către o terţă parte, pentru a satisface o
obligaţie a vânzătorului;
c) în orice alte situaţii în care pentru determinarea valorii în vamă pe baza valorii de
tranzacţie este necesară prezentarea unor documente sau justificări suplimentare
referitoare la exactitatea şi realitatea valorii declarate.
(2) Atunci când, la momentul efectuării formalităţilor vamale de import, se constată
că valoarea în vamă nu poate fi determinată prin aplicarea art. 1 din acord, chiar dacă s-ar
proceda la amânarea determinării definitive a valorii în vamă, biroul vamal va aplica
prevederile art. 2 – 7 din acord, în ordinea prevăzută de acesta, valoarea în vamă astfel
determinată având caracter definitiv.
(3) Amânarea determinării definitive a valorii în vamă este dispusă de şeful biroului
vamal sau de agenţii vamali desemnaţi de acesta prin ordin de serviciu, în urma analizării
documentelor anexate la declaraţia vamală de import, precum şi a altor documente şi
informaţii de care biroul vamal are cunoştinţă. Amânarea determinării definitive a valorii în
vamă poate fi dispusă şi ca urmare a solicitării scrise a importatorului, adresată biroului
vamal, în care sunt justificate motivele pentru care se solicită această amânare.
(4) Dispoziţia de amânare a determinării definitive a valorii în vamă se comunică în
scris importatorului înainte de ridicarea mărfurilor din vamă.

Art. 2. - (1) În cazul în care s-a procedat la amânarea determinării definitive a valorii
în vamă, importatorul poate ridica mărfurile din vamă cu condiţia să furnizeze autorităţii
vamale o garanţie suficientă care să asigure încasarea drepturilor de import
corespunzătoare mărfurilor respective.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), drepturile de import calculate pe baza valorii în
vamă declarate de importator se încasează şi se virează la bugetul de stat, iar garanţia
1
determinată potrivit prevederilor prezentei hotărâri se constituie la biroul vamal la care se
efectuează formalităţile vamale de import, înainte de acordarea liberului de vamă.

Art. 3. - (1) În înţelesul prezentei hotărâri termenul “garanţie suficientă” reprezintă
cuantumul drepturilor de import calculate pe baza valorii în vamă determinate de biroul
vamal cu titlu provizoriu, din care se deduc drepturile de import calculate pe baza valorii în
vamă declarate de importator şi virate la bugetul de stat.
(2) Pentru determinarea cu titlu provizoriu a valorii în vamă, biroul vamal ia în
considerare, după caz, următoarele elemente:
a) valoarea de tranzacţie care rezultă din documentele prezentate de importator;
b) valoarea cheltuielilor care se includ în valoarea în vamă potrivit art. 8 din acord,
estimată de importator pe bază de documente justificative şi acceptată de biroul vamal
şi/sau stabilită pe baza altor informaţii de care biroul vamal are cunoştinţă;
c) orice sumă care poate fi considerată parte a plăţii totale efectuate sau de efectuat
ca o condiţie a vânzării mărfurilor importate de către cumpărător vânzătorului ori de către
cumpărător către o terţă parte, pentru a satisface o obligaţie a vânzătorului;
d) informaţiile conţinute în baza de date a autorităţii vamale.
(3) În situaţia în care nu există elemente concludente care pot fi luate în considerare
potrivit alin. (2), biroul vamal va stabili valoarea în vamă cu titlu provizoriu prin aplicarea
succesivă a prevederilor art. 2 – 7 din acord.

Art. 4. - (1) Biroul vamal are obligaţia de a analiza documentele pe care importatorul
trebuie să le prezinte conform art. 77 alin. (5) din Legea nr. 141/1997 şi de a lua o decizie
privind determinarea valorii în vamă cu titlu definitiv în termen de 30 de zile de la data
comunicării acestor documente, cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatele (2) – (6), când
termenul se prelungeşte corespunzător.
(2) În situaţia în care biroul vamal constată necesitatea prezentării de către
importator a unor documente şi justificări suplimentare despre care consideră că se află în
posesia importatorului sau că importatorul are calitatea de a intra în posesia acestora, le
solicită acestuia în scris, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 zile de la data primirii
documentelor conform alin. (1). În acest caz, importatorul are obligaţia de a prezenta
documentele şi justificările în termen de 30 de zile de la data comunicării în condiţiile legii a
solicitării biroului vamal, situaţie în care termenul pentru luarea deciziei privind
determinarea cu titlu definitiv a valorii în vamă curge de la data primirii oficiale a acestor
documente sau justificări.
(3) În situaţia în care, pentru a lua o decizie, biroul vamal constată necesitatea
efectuării unui control la sediul importatorului şi/sau la locul de depozitare a mărfurilor,
transmite în scris această solicitare direcţiei regionale vamale în a cărei subordine se află,
în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de 10 de zile de la data primirii documentelor
conform alin. (1) sau (2). În solicitarea adresată direcţiei regionale vamale, biroul vamal va
motiva necesitatea efectuării controlului la sediul importatorului şi/sau la locul de depozitare
a mărfurilor, anexând toate documentele referitoare la operaţiunea de import aflate în
evidenţa sa, precum şi obiectivele de control.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), direcţia regională vamală va analiza solicitarea
biroului vamal şi, în cazul în care o consideră justificată, va informa în scris atât biroul
vamal cât şi importatorul şi va proceda la efectuarea controlului la sediul importatorului
şi/sau la locul de depozitare a mărfurilor. Dacă sediul importatorului şi/sau locul de
2
depozitare a mărfurilor se află în raza de competenţă a altei direcţii regionale vamale,
solicitarea de control a biroului vamal precum şi documentele anexate la aceasta se
retransmit acestei direcţii în termen de 24 de ore.
În acest caz termenul de luare a deciziei privind determinarea definitivă a valorii în
vamă se prelungeşte pe durata justificată a controlului efectuat de direcţia regională
vamală, dar nu poate să depăşească 60 de zile.
(5) În situaţia în care direcţia regională vamală constată că pentru determinarea
definitivă a valorii în vamă nu se justifică efectuarea controlului la sediul importatorului
şi/sau la locul de depozitare a mărfurilor, va informa în scris biroul vamal în termen de 10
zile de la primirea solicitării.
(6) Biroul vamal şi, după caz, direcţia regională vamală, au obligaţia de a lua operativ
toate măsurile necesare pentru finalizarea analizei şi a verificărilor care se impun în fiecare
caz. Termenul maxim de luare a deciziei privind determinarea definitivă a valorii în vamă nu
poate depăşi, în total, 160 de zile de la data ridicării mărfurilor din vamă.

Art. 5. - (1) Garanţia se constituie în formele prevăzute la art. 152 din Legea nr.
141/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Garanţia constituită rămâne la dispoziţia autorităţii vamale în cadrul termenelor
prevăzute la art. 4.
(3) În situaţia în care garanţia este constituită printr-o scrisoare de garanţie bancară,
termenul de valabilitate al acesteia trebuie să fie de minimum 175 de zile.

Art. 6. - (1) Decizia privind determinarea definitivă a valorii în vamă este luată de
biroul vamal prin întocmirea unui proces-verbal de control al valorii în vamă care stabileşte
disponibilizarea sau încasarea, în totalitate ori în parte a garanţiei constituite potrivit art. 5 şi
cuprinde descrierea detaliată a motivelor ce au stat la baza măsurii.
(2) Procesul-verbal de control al valorii în vamă se comunică importatorului în cadrul
termenelor prevăzute pentru luarea deciziei finale privind determinarea valorii în vamă.
Dacă prin procesul-verbal de control al valorii în vamă se stabileşte încasarea în totalitate
sau în parte a garanţiei şi aceasta a fost constituită printr-o scrisoare de garanţie bancară,
procesul-verbal se comunică cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a garanţiei. Împotriva procesului-verbal se poate formula contestaţie potrivit
titlului IX - „Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale” din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) În baza procesului-verbal de control al valorii în vamă prin care se stabileşte
disponibilizarea în totalitate sau în parte a garanţiei, importatorul poate solicita aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 156 din Legea nr. 141/1997, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art. 7. - În scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri, autoritatea vamală va
utiliza o bază de date în materie de evaluare ca instrument al analizei de risc.

Art. 8. - Pentru operaţiunile de import efectuate potrivit prevederilor prezentei
hotărâri, autoritatea vamală are dreptul de a efectua controlul vamal ulterior al acestor
3
operaţiuni în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 141/1997, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 5 ani de la data acordării liberului de vamă.

Art. 9. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 de zile de la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr.
788/2001 privind aprobarea Procedurii de control al valorii în vamă a mărfurilor importate,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 28 august 2001, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

<<Inapoirent a car bucuresti,inchirieri masini eurolines
BUCURESTI:
adresa:
Sos. Horia, Closca si Crisan 61-63 Otopeni
tel:
0723.15.52.52  - Bogdan
- MARIAN
- BOGDAN
- LIVIA
tel fix:
021.20.30.412
fax:
021.201.46.61
email:
office@comisionarvamal.com.ro
Revizie Opel | Piese Opel | Placute frana Opel | Display iPhone | Piese iPhone | Accesorii iPhone | Produse teleshopping | Tigara electrica | Tigara electronica | Produse teleshopping | Tigara electronica | Tigare electronica | Tigari electronice | Teleshoping | Teleshopping | Tele shop | Produse teleshopping | Dry cooker | Relax and tone | Tigara electronica | Tigari electronice | Tigare electronica | Dry cooker | Produse teleshoping | Teleshopping | Teleshoping | Produse teleshopping | Design interior | Boxe Magnat | Tigara electrica | Ochelari de soare | Ochelari Ray Ban | Ray ban | Ochelari de soare Ray Ban | Lenjerii de pat | Lenjerie de pat | Pilote